Tematica orientativa

Tematica orientativa pregătire salariati institutii si operatori economici

Sursa: I.S.U. Banat al Jud. Timis – 2014

http://www.isutimis.ro/index.php?meniuId=12&viewCat=334&lg=ro

TEMATICA ORIENTATIVĂ PRIVIND INSTRUIREA SALARIATILOR ÎN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA IN CADRUL UNITAŢILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE ȘI OPERATORILOR ECONOMICI

 I.   INSTRUCTAJUL INTRODUCTIV GENERAL

 1. Acte normative in domeniul situaţiilor de urgenţă;
 2. Managementul situaţiilor de urgenţă la nivelul unitatii
 3. Legea nr. 307/2006 – privind apărarea împotriva incendilor – art. 1-5,  art. 21-obligaţii utilizatori, art. 22-obligaţiile salariaţilor ;
 4. Mijloace tehnice de prevenire şi stingere existente in dotarea unitatii;
 5. Modul  de acţiune in cazul producerii unei situaţii de urgenţă

II. INSTRUCTAJUL SPECIFIC LOCULUI DE MUNCĂ

 1. Descriere fucţionare, amplasare si modul de acţiune a instalaţiilor, utilajelor si mijloacelor de protecţie in caz de incendiu;
 2. Cauze posibile de incendiu la locul de muncă;
 3. Conceptia de interventie in cazul producerii unor situatii de urgenta (incendiu, cutremur)
 4. Sarcini specifice pentru prevenirea situaţiilor  de urgenţă.

III. INSTRUCTAJUL PERIODIC

A). PERSONAL MUNCITOR

Nr. crt

LUNA

TEMA

1

IANUARIE Legea nr. 307/2006, art. 22 Obligaţiile salariaţilor, Ordinul M.A.I. 163/2007 – Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă art.21-36

2

FEBRUARIE Clasificarea stingătoarelor de incendiu, funcţionarea şi modul de utilizare a acestora, Lege 481/2004 privind protectia civila republicată.

3

MARTIE  Cauze de incendiu

4

APRILIE Reguli de respectat pe timpul situatiilor de urgenta ( inundatii, alunecari de teren, etc)..

5

MAI  Exercitiu de alarmare si evacuare în caz de incendiu. Antrenament practic „Modul de utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotare”

6

IUNIE Prelucrarea de diferite materiale de informare preventivă ( incendii, inundatii, cutremur, etc)

7

IULIE ORDINUL M.M.G.A./M.A.I.   nr. 823/1427 din 15 august 2006 pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice

8

AUGUST Legea nr. 307/2006 – Cap V – Răspunderea juridică, stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor.

9

SEPTEMBRE Ordinul  M.A.I. 163/2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor SECŢIUNEA 1Măsuri generale de prevenire a incendiilor la explo-atarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor art.80-96. 

Antrenament practic privind executarea unui exercitiu de alarmare si evacuare în caz de cutremur

10

OCTOMBRIE O.M.A.I. 163/2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor SECŢIUNEA 2 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis   art.97-106. ORDINUL M.A.I.   Nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă.

Reguli de respectat pe timpul situatiilor de urgenta (cutremure)..

11

NOIEMBRIE Reguli p.s.i. specifice sezonului rece.

O.M.A.I. 163/2007 –SECŢIUNEA 3 Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare; art. 107-115;

12

DECEMBRIE O.M.A.I. 163/2007 – Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor SECŢIUNEA 5 Cap. 5 Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor art.123 – 143. 

Test de verificare a cunostinţelor pe linie de S.U.

B). PERONAL TESA

Nr.

crt

TRIMESTRUL

TEMA

1.
I
Legea nr. 307/2006, art. 22 Obligaţiile salariaţilorO.M.A.I. 163/2007 – Organizarea apărării împotriva incendiilor pe locul de muncă art.21-36. Legea 481/2004 privind protectia civila republicată
2.
II
 Reguli de respectat pe timpul situatiilor de urgenta (cutremur, inundatii, alunecari de teren, etc).- Antrenament practic privind executarea unui exercitiu de alarmare si evacuare în caz de incendiu ;
3.
III
O.M.A.I. 163/2007 Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor SECŢIUNEA 1Măsuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor  art. 80-96

ORDINUL M.M.G.A./M.A.I.   nr. 823/1427 din 15 august 2006 pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice.

4.
IV
O.M.A.I. 163/2007  Norme generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor art.97 – 115,123-143;

Antrenament practic privind executarea unui exercitiu de alarmare si evacuare în caz de cutremur.

       Tematica suplimentara – Bibliografie – Legislatie

 • H.G. nr. 537 din 2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele  de prevenire si stingere a incendiilor;
 • H.G. nr. 501 din 01.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor;
 • Ordinul M.A.I. Nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei
 • Ordinul M.A.A. P. nr. 313 din  9 august 2001 referitor la efectele negative ale secetei asupra producţiei agricole, precum şi eventualele consecinţe grave care pot apărea
 • Ordinul comun MTCT / MAI 1995 (2005) / 1160 (2006) pentru aprobarea  Regulamentului privind prevenirea  si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren etc.
 • Ordinul  M.A.I. nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente;
 • Ordinul M.A.I. nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ;
 • Ordinul M.A.I. nr. 262 din 02.12.2010, privind aprobarea dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spații și construcții pentru birouri.

Informatii suplimentare: www.isutimis.ro

TEME DE PREGĂTIRE

T1. Ordinul M.A.I. nr. 786 din 2.09.2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, M.Of.nr. 844 din 19.09. 2005.

T 2. Prezentarea prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă :

-O.U.G. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă

– O.U.G. nr. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de urgenţă aprobată prin Legea nr. 15 / 2005;

-H.G.R. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă

-H.G.R. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale şi organizaţii neguvernamentale privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;

– Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă republicată

T 3. Reguli si masuri ce trebuie respectate pe linie de P.S.I.  la gospodăriile cetăţenesti sau reguli ce trebuiesc avute în situaţii de urgenţă (incendii, inundaţii, cutremur);

T 4. Ordinul Prefectului privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;

T 5. Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;

T 6. Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în conformitate cu H.G. nr. 1491 / 2004  (primari);

O.M.A.I. nr.163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

T 7. La alegere una din temele:

– Criteriile de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă prin prisma O.M.A.I. 718 / 2005, modificat şi completat cu O.M.I.R.A. nr. 195/2007 (primari şi secretari);

Ordinul M.A.I.158 / 22.02.2007,Criteriilor de performanta privind constituirea incadrarea si dotarea S.P.S.U.

T 8. Principii organizatorice privind înştiinţarea, avertizarea şi alarmarea;

T 9. Planurile de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri. Conţinut, formă, metodologia de elaborare;

T 10. Metodologia organizării, pregătirii şi desfăşurării exerciţiilor de alarmare publică;

T 11. Evacuarea unor categorii de populaţie, bunuri materiale şi valori culturale;

T 12. Planul de analiză şi acoperire a riscurilor. Criterii de analiză şi întocmire;

T 13. Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare. Conţinut, metodologia de elaborare;

T 14. Informarea şi pregătirea populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă (incendii, inundaţii, cutremur, secetă, îngheţ etc.) prin diverse modalităţi: actualizarea periodică  cu materiale de informare preventivă a panoului de la primărie, şcoală, cămin cultural, difuzarea de materiale informative(pliante, fluturaşe, broşuri, publicare în ziarul local, etc), postarea pe site-ul primăriei a informaţiilor referitoare la pericolele la care este expusă populaţia, etc.

T 15. Cooperarea practică intensificată în domeniul intervenţiei în caz de situaţii de urgenţă;

T 16. Principalele tipuri de risc generatoare de situaţii de urgenţă în judeţul Timiş;

 T 17. Acte normative ce reglementează activitatea P.S.I.:

Legea nr. 307 / 2006 privind prevenirea şi apărarea împotriva incendiilor;

Ordinul M.A.I. 106 din 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si agentiilor economici de a angaja cel putin un cadru cu atributiuni de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor;

O.M.I. nr.163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

H.G. nr. 537 din 2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele  de prevenire si stingere a incendiilor;

Ordinul M.A.I. nr. 712 din 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, M.Of. nr. 599 din 12.07. 2005.

Ordinul M.A.I. nr. 786 din 2.09.2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta, M.Of.nr. 844 din 19.09. 2005.

T 18. Gestionarea surselor de risc pe teritoriul României. Principalele surse de risc pe teritoriul judeţului Timiş;

T 19. Managementul consecinţelor dezastrelor. Planificarea, organizarea, adoptarea deciziilor, măsuri de protecţie şi reguli de comportare;

T 20. Tehnologii şi echipamente de deblocare-salvare în zonele de distrugeri;

T 21. Documente pentru pregătirea, conducerea şi desfăşurarea intervenţiilor;

T22. Ordinul M.A.I. 160 din 23.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire in situatii de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;

T 23. ORDIN  M.A.I. Nr. 166 din 27 iulie 2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente

T 24.Structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea celulelor de urgenţă;

T 25. Programul de acţiune pentru aniversarea Zilei Protecţiei Civile;

T 26. Termeni şi expresii în domeniul situaţiilor de urgenţă (din O.U.G. 21 / 2004 şi Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă);

T 27. Analiza semestrială a  activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă desfăşurate;

T 28. Reguli de comportare şi protecţie pe timpul acţiunilor de intervenţie;

T 29. Analiza anuală a  activităţilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă desfăşurate;

T 30. Descrierea, funcţionarea, întreţinerea şi modul de utilizare a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor.

 Bibliografie:

 • O.U.G. nr. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de urgenţă aprobată prin Legea nr. 15 / 2005;
 •  Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă completată şi modificată cu Legea nr. 212 / 2006;
 •   Legea nr. 307 / 2006 privind prevenirea şi apărarea împotriva incendiilor;
 •   H.G.R. 2288/09.12.2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcţii de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 •   O.U.G. 25/21.04.2004 pentru modificarea şi completarea O.G. 88/2001 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru situaţii de urgenţă;

– H.G. nr. 846 / 11.09 2010 privind strategia nationala de management al riscului la inundatii

– Ordinul M.A.I. si M.M.G.A. nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea Situatiilor de Urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale;

– Manualul primarului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii

– ORDINUL M.A.I.   Nr. 1259 din 10 aprilie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de înştiinţare, avertizare, prealarmare şi alarmare în situaţii de protecţie civilă

– ORDINUL M.A.I.   Nr. 886 din 30 septembrie 2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul naţional integrat de înştiinţare, avertizare şi alarmare a populaţiei

– ORDINUL M.A.A. P. nr. 313 din  9 august 2001 referitor la efectele negative ale secetei asupra producţiei agricole, precum şi eventualele consecinţe grave care pot apărea

– ORDINUL M.M.G.A./M.A.I.   nr. 823/1427 din 15 august 2006 pentru aprobarea procedurilor de codificare a atenţionărilor şi avertizărilor meteorologice şi a avertizărilor şi alertelor hidrologice

– Ordinul comun MTCT / MAI 1995 (2005) / 1160 (2006) pentru aprobarea  Regulamentului privind prevenirea  si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren etc.. ORDINUL M.A.I.   nr. 736 din 22 iulie 2005 privind instituirea serviciului de permanenţă la toate primăriile din zona de risc în caz de iminenţă a producerii unor situaţii de urgenţă

– H.G. nr. 501 din 01.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protecţie individuală  a cetăţenilor

– Ordinul M.A.I. 195 din 2007 pentru modificarea Ordinul M.A.I. nr. 718 din 30.06. 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta ;

– Ordinul M.A.I.158 / 22.02.2007,Criteriilor de performanta privind constituirea incadrarea si dotarea S.P.S.U.

– Ordinul M.A.I. 160 din 23.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire in situatii de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;

– H.G.1579 din18.12.2005 pentru aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntari

– H.G. nr.443/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, conditiile de acordare si descrierea uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale pompierilor civili.

            -Managementul Sistemului de Protecţie Civilă pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor dezastrelor pe timp de pace, criză şi război, autor Col.dr. Dan Florea, ed. 2003;

            -Protecţia civilă şi managementul dezastrelor, autor Gl.dv. Popescu Gheorghe, Col. Bebe Dobre, ed. 2000;

            -Echipa de căutare-salvare, vol. I şi II, ed. 2002-2003;

            -Asistenţa psihosocială la dezastre, ed. 2000;

-Colecţia de reviste „Protecţia Civilă”si ,,Pompierii Români” mai multe informaţii pe site-ul: www.pompieri.go.ro

 

–          Manualul pompierilor – Calotă Sorin, Temian Gavril, Viorel Ştiru, Duduc Gabriel  – Editura Imprimeria de Vest, Oradea, 2009

–          Agenda pompierului –Crăciun Ionel Pompiliu Bălulescu, Editura Imprimeria de Vest, Oradea, 2009

Notă:  1.Informaţii despre legislaţie pentru situaţii de urgenţă pe site-ul:www.igsu.ro, www.isutimis.ro

2. Tematica  se poate adapta în funţie de situaţiile din teren (riscurile din zona de competenţă).

Mulțumesc pentru vizită.

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.