Pregătire

Telefon unic situatii de urgenta – 112

 1. Pregătire situații de urgență(S.U.)
 2. Plan pregatire I.S.U. Timis primarii și agenți economici 
 3. Informații utile

Campanie IGSU - Nu tremur la cutremur

1.Pregătire situații de urgență

I.Baza legală

În planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută conformitate cu prevederile prezentului plan,  având la bază următoarele acte normative:

 • Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă, republicată;
 • Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 308/1995 privind organizarea şi funcţionarea activităţii de pregătire în domeniul apărării civile;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naţionale de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung;
 • Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.786/2005;
 • Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
 • Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța Guvernului României nr.129/2000, republicată, privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Inspectorului General nr. 1/IG din 04.01.2019 privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a reprezentanților instituțiilor prefectului și a personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate în anul 2019.
 • Ordinul Inspectorului General nr. 2/IG din 04.01.2019 pentru aprobarea structurii-cadru a Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
 • Concepţia generală privind desfăşurarea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă în anul 2019, elaborată la nivelul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr.27614/11.01.2019;
 • Protocol între Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Educaţiei Naţionale nr. 6270/9647 din 2013, privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior;
 • Protocol de colaborare între Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi Secretariatul de Stat pentru Culte nr.165198/C-1557 din 2015, privind promovarea unor campanii de educare şi informare a populaţiei în cadrul comunităţilor religioase/parohiale.

II.Obiectivele pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă

a.Obiective generale

Cunoaşterea caracteristicilor şi formelor de manifestare a riscurilor, realizarea, în timp scurt, în mod organizat şi printr-o concepţie unică, a măsurilor necesare, credibile, realiste şi adecvate de protecţie a populaţiei în cazul apariţiei situaţiilor de urgenţă, în scopul eliminării sau limitării pierderilor de vieţi omeneşti, valorilor materiale şi protecţia mediului.

b.Obiective specifice

 • Identificarea, monitorizarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice existente pe teritoriul judeţului ;
 • Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
 • Organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate, cu atribuţii în domeniu;
 • Înştiinţarea oportună a autorităţilor administraţiei publice locale despre evoluţia spre dezastru a factorilor de risc natural sau tehnologic, cât şi în cazul apariţiei pericolului iminent al acţiunilor militare şi alarmarea populaţiei în cazul producerii acestora precum şi în situaţiile de urgenţă;
 • Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi arhivistice precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor ;
 • Realizarea preventivă a măsurilor de protecţie civilă prin evacuare, adăpostire, asanare pirotehnică, asistenţă sanitară şi decontaminare;
 • Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanților instituțiilor prefectului, a personalului comitetului județean pentru situații de urgență, personalului cu funcții de conducere și atribuții în domeniul situațiilor de urgență din administrația publică locală, servicii descentralizate și deconcentrate, a comitetelor locale pentru situații de urgență, personalului centrelor operative și celulelor de urgență, a șefilor și personalului component din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, a cadrelor tehnice cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, a inspectorilor de protecție civilă, a conducătorilor operatorilor economici sursă de risc incluși în P.A.A.R., a conducătorilor instituțiilor publice/operatorilor economici care desfășoară activități specifice în zona de competență a I.S.U.J., a personalului clerical și cel asimilat al cultelor recunoscute, care are atribuții de conducere la nivelul obiectivelor de cult religioase/parohiale, a salariaților de la instituțiile publice/ operatorii economici, a populației neîncadrată în muncă, a persoanelor vârstnice, a conducătorilor unităților de învățământ, a preșcolarilor, elevilor și studenților.
 • Actualizarea catalogului cuprinzând clasificarea localităţilor, a instituţiilor, a agenţilor economici şi a obiectivelor din punct de vedere al protecţiei civile;
 • Redimensionarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi centrelor operative potrivit necesităţilor operative şi volumului sarcinilor de îndeplinit;
 • Asigurarea întocmirii/actualizării planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale;
 • Actualizarea planurilor pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă atât la nivelul judeţului cât şi la nivel local;
 • Colaborarea în cadrul multilateral şi continuarea dezvoltării relaţiilor cu instituţiile similare din străinătate;

În cadrul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul ]n curs se va urmări ca la toate nivelele să se pună accent pe organizarea desfăşurării practice a activităţilor şi iniţierea participanţilor în aplicarea corectă şi în scurt timp a măsurilor de protecţie, în raport cu responsabilităţile asociate funcţiei pe care o încadrează personalul supus pregătirii şi în concordanţă cu tipurile de risc specifice.

Măsurile organizatorice şi pregătirea au un caracter permanent şi se intensifică la instituirea stărilor excepţionale.

Răspunderea pentru buna desfăşurare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă la localităţi, instituţii publice şi operatori economici revine conducătorilor acestora,  care au obligația asigurării tuturor măsurilor necesare în acest sens.

III. Organizarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul pentru anul ]n curs se desfăşoară în perioada 01 februarie – 30 noiembrie, se organizează pe niveluri de competenţă și structuri funcţionale.

Personalul comitetelor județene și locale pentru situații de urgență, personalul centrelor operative și celulelor de urgență, a șefilor și personalul component din cadrul serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, a cadrelor tehnice cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor, a inspectorilor de protecție civilă, a conducătorilor operatorilor economici sursă de risc incluși în P.A.A.R., a conducătorilor instituțiilor publice/operatorilor economici care desfășoară activități specifice în zona de competență a inspectoratului, a personalului clerical și cel asimilat al cultelor recunoscute, care are atribuții de conducere la nivelul obiectivelor de cult religioase/parohiale, execută pregătirea pentru creşterea competenţei în organizarea şi conducerea activităţilor din domeniul situaţiilor de urgenţă privind realizarea capacităţii operative, pregătirea şi conducerea acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unor situaţii de urgenţă, cât şi pentru dezvoltarea pregătirii metodice privind organizarea şi desfăşurarea procesului de pregătire a populaţiei, salariaţilor, elevilor, serviciilor de urgenţă şi a tuturor forţelor care intervin în situaţii de dezastre, prin următoarele forme:

 • instruiri
 • convocări de pregătire;
 • antrenamente de specialitate;
 • instructaje de pregătire;
 • concursuri de specialitate;
 • activităţi teoretic aplicative și practic – demonstrative;
 • exerciţii de alarmare/intervenție şi aplicaţii, punându-se accent pe protecţia şi intervenţia pe tipuri de risc;
 • studiu individual.

Studiul individual se va desfăşura la locul de muncă, pe baza unei tematici proprii, iar pentru pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă aceasta va cuprinde şi temele obligatorii elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş(I.SU.Timis).

 • personalul salariat de la instituțiile publice/operatorii economici realizează pregătirea prin: instructaje, antrenamente, exerciţii de alarmare, adăpostire, evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă, în funcţie de tipurile de risc specifice și prin studiu individual lalocul de muncă.
 • conducătorii unităților de învățământ, realizează pregătirea prin convocări şi instructaje, precum şi prin participarea la exerciţii şi antrenamente practice organizate de I.S.U. Timiș.
 • preşcolarii, elevii şi studenţii realizează pregătirea prin parcurgerea temelor instructiv-educative şi prin desfășurarea activităţilor practic-aplicative incluse în programele şcolare, precum şi în planurile activităţilor extraşcolare, în funcţie de particularităţile de vârstă ale acestora şi conform planificărilor anuale a antrenamentelor practice de simulare a situaţiilor de urgenţă.

Studenţii şi cursanţii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de învăţământ, cu respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunoştinţelor de specialitate şi prin activităţi de antrenare privind modul de protecţie şi de acţiune în cazul producerii situaţiilor de urgenţă generate de principalele tipuri de risc.

Pregătirea va avea un caracter de complementaritate, va urma cursul normal al predării cunoştinţelor de la simplu la complex, de la particular la general.

Fiecare unitate/instituţie de învăţământ desfăşoară semestrial cel puţin două exerciţii practice privind modul de comportare şi acţiune în cazul producerii unei situaţii de urgență (cutremur, incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, inundaţie, explozie, accident chimic în vecinătate etc.), în funcţie de factorii de risc existenţi

Planificarea anuală a  antrenamentelor practice de simulare a situaţiilor de urgență se va întocmi de fiecare unitate/instituţie de învăţământ  şi o va supune avizării I.S.U. Timis. Acesta va emite avizul acestora numai după centralizarea acestora şi obţinerea avizului pe situaţia centralizatoare de la  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş.

Anual se organizează şi desfăşoară concursuri cu tematică de prevenire şi intervenţie la dezastre„Cu Viaţa Mea Apăr Viaţa”, respectiv de prevenire şi stingere a incendiilor – „Prietenii Pompierilor”, pe baza regulamentelor de organizare şi desfăşurare, elaborate, în parteneriat, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Fiecare unitate/instituţie de învăţământ va desfăşura analize privind modul de organizare şi  desfăşurare a pregătirii în domeniul protecţiei civile, iar concluziile acestora vor fi înaintate Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş pentru a fi cuprinse în analizele semestriale întocmite de acesta.

 • populaţia neîncadrată în muncă și persoanele vârstnice realizează pregătirea prin campanii/programe de informare preventivă, exerciţii de evacuare a localităţilor sau anumitor zone de risc.

IV.Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivel judeţean 

a.Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean

  • o convocare de pregătire anual, cu:
   • conducătorii operatorilor economici şi ai instituţiilor publice clasificate din punct de vedere al riscurilor, din responsabilitatea nemijlocită;
   • şefii centrelor operative cu activitatea temporară de la municipii şi oraşe/inspectorii de specialitate;
   • şefii serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
  • un instructaj de pregătire anual, cu:
   • preşedinţii comitetelor pentru situaţii de urgenţă de la localităţi;
   • şefii centrelor operative cu activitate temporară de la comune/ inspectori de specialitate.
  • un instructaj de pregătire lunar, cu:
   • şefii centrelor operative cu activitate temporară de la municipii şi oraşe/inspectori de specialitate;
   • personalul de specialitate de la serviciile publice deconcentrate de la nivel judeţean din subordinea ministerelor, instituţiilor publice centrale, regiilor autonome şi companiilor naţionale;
   • personalul de specialitate din cadrul operatorilor economici, clasificaţi din punct de vedere al riscurilor;
  • o instruire anuală, cu directorii de unităţi şcolare şi personalul didactic desemnat să execute pregătirea.

Inundaţii com. Otelec 2005

 • b) Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivel local
 • Comitetele pentru situaţii de urgenţă de la municipii , oraşe şi comune:
  • o convocare de pregătire anual, cu conducătorii operatorilor economici şi instituţiilor publice clasificate din punct de vedere al riscurilor, din responsabilitatea nemijlocită;
  • Un instructaj de pregătire semestrial, cu membrii comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi consultanţii, cu ocazia şedinţelor ordinare;
  • Un antrenament de specialitate anual, cu personalul centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, condus de şefii centrelor operative;
  • Un instructaj de pregătire lunar, cu personalul de specialitate din cadrul operatorilor economici şi instituţiilor publice clasificate din punct de vedere al riscurilor, din responsabilitatea nemijlocită;
  • Un instructaj de pregătire semestrial, cu şefii serviciilor publice voluntare pentru situaţii de urgenţă.

c). Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivelul instituţiilor publice şi operatorilor economici

 • o convocare de pregătire şi un antrenament de specialitate, cu personalul celulelor de urgenţă, condus de manageri;
 • un instructaj de pregătire semestrial, cu şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
 • instructaje de pregătire, cu durate diferite, cu salariaţii;
 • un antrenament anual, cu salariaţii (se execută antrenamente de avertizare, alarmare, adăpostire, prim-ajutor etc.

d.Planificarea şi desfăşurarea pregătirii la nivelul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ

 • Pregătirea elevilor şi studenţilor
  • în procesul instructiv educativ, în orele de dirigenţie, educaţie civică, de consiliere şi în cadrul disciplinelor predate, funcţie de specificul acestora;
  • în programele de activităţi extraşcolare;
  • printr-un antrenament semestrial (se execută antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim-ajutor etc.);

e.PLANIFICAREA PRIN APLICAŢII, EXERCIŢII ŞI CONCURSURI DE SPECIALITATE

 • EXERCIŢII
  • de alarmare publică, cu municipiul, oraşul şi comuna;
  • cu deţinătorii de surse potenţiale de risc nuclear, chimic şi biologic;
  • cu staţiile de control a radioactivităţii mediului înconjurător, laboratoarele de igiena radiaţiilor şi echipele de control nuclear;
  • de intervenţie în caz de accidente sau poluare cu substanţe periculoase, în funcţie de tipurile de risc;
  • de alarmare a serviciilor de urgenţă de la:
   • deţinătorii de surse potenţiale de risc major – trimestrial.
 • CONCURSURI
  • cu elevii – cu tematică de protecţie civilă şi de prevenire şi stingere a incendiilor, alternativ;
  • cu personalul din serviciile publice/private pentru situaţii de urgenţă – anual.

V.MODUL DE EVALUARE A PREGĂTIRII

Se realizează permanent prin analiza modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanele care organizează pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor.

Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de către fiecare eşalon în parte, sub formă de analiză/bilanţ, în şedinţele comitetului judeţean respectiv ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi celulelor pentru situaţii de urgenţă, astfel: în luna iulie – pentru activităţile desfăşurate în semestrul I, respectiv în luna decembrie – pentru activităţile desfăşurate în semestrul II – anul 2020.

Raportul de evaluare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă  pentru anul în curs  va fi înaintat I.S.U. Timis semestrial conform datelor stabilite.

Raportul de evaluare a activităţii de pregătire cuprinde:

 • baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
 • obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;
 • gradul de îndeplinire a activităţilor planificate prin planul de pregătire;
 • organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor de specialitate şi a exerciţiilor;
 • calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului;
 • organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de I.G.S.U.
 • gradul de asigurare a bazei materiale şi documentare;
 • neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
 • concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.

Controlul modului de realizare a planului de pregătire se execută prin participarea persoanelor de conducere de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş la aplicaţii, exerciţii, concursuri, convocări, instructaje, controale de prevenire şi aprecierea acestora cu calificativ, precum şi prin autoapreciere în materialul de bilanţ.

2.Plan pregatire ISU Timis primarii și agenti economici 

%d blogeri au apreciat: